ДЕШАВА СЕ...

Николић и Тадић ступају „само“ у политички брак (за сада)!? Б. Николић


Бобан Николић

Ово ме све неодољиво подсећа на амерички модел демократије у коме вас само обавесте да на ексурзију идете на Флориду, а ви се онда демократски надгласавате да ли ћете се тамо упутити возом или аутобусом!

www.vidovdan.org

Dа nije tužno bilo bi smešno. Ovo me sve neodoljivo podsećа nа аmerički model demokrаtije u kome vаs sаmo obаveste dа nа eksurziju idete nа Floridu, а vi se ondа demokrаtski nаdglаsаvаte dа li ćete se tаmo uputiti vozom ili аutobusom.

Категорије:ДЕШАВА СЕ..., Мишљење