ГМО

И Сомбор без генетски модификованих организама


И Сомбор без генетски модификованих организама

19.02.2013.
Дневник

СОМ­БОР: Док је це­ла Ср­би­ја сла­ви­ла Дан др­жав­но­сти, дру­ги дан овог пра­зни­ка, тач­ни­је су­бот­ње пре­под­не, би­ло је рад­но за од­бор­ни­ке Скуп­шти­не Гра­да, по­што је пред­сед­ник ва­ро­шког пар­ла­мен­та Си­ни­ша Ла­зић упра­во за тад за­ка­зао ре­дов­ну, че­твр­ту сед­ни­цу у овом са­зи­ву.

Иако су од­бор­ни­ци из ре­до­ва СНС и УРС не­го­до­ва­ли због са­зи­ва­ња скуп­штин­ске се­си­је у дан нај­ве­ћег др­жав­ног пра­зни­ка и тра­жи­ли ње­но од­ла­га­ње, днев­ни ред је ве­ћи­ном гла­со­ва усво­јен, на­кон че­га је град­ска скуп­шти­на оста­ла, на вла­сти­ти зах­тев, без од­бор­ни­ка Жи­ке Гој­ко­ви­ћа из СПО ко­га је у скуп­штин­ским клу­па­ма за­ме­нио ње­гов стра­нач­ки ко­ле­га Де­јан Ник­шић.

И по­ред не­су­гла­си­ца вла­да­ју­ће ве­ћи­не (ДС, ДСС, СРС, ЛСВ, СПС, СВМ и је­дан не­за­ви­сни од­бор­ник, не­ка­да­шњи члан На­род­не пар­ти­је Ма­је Гој­ко­вић), опо­зи­ци­је (СНС, УРС, СПО) и „ша­ре­не“ гру­пе гра­ђа­на „Бо­љи Сом­бор“, Скуп­шти­на је, по хит­ном по­ступ­ку, јед­но­гла­сно усво­ји­ла де­кла­ра­ци­ју о Сом­бо­ру као гра­ду без ге­нет­ски мо­ди­фи­ко­ва­них ор­га­ни­за­ма (ГМО) али и из­ме­ну од­лу­ке о до­дат­ној по­др­шци де­те­ту и уче­ни­ку, ко­јом су, на­кон ус­кра­ћи­ва­ња по­мо­ћи из по­кра­јин­ског бу­џе­та, ипак обез­бе­ђе­на сред­ства за бес­пла­тан бо­ра­вак тре­ћег и че­твр­тог де­те­та у ов­да­шњој Пред­школ­ској уста­но­ви „Ве­ра Гу­цу­ња“. Ко­ли­ко ће то зна­чи­ти ро­ди­те­љи­ма ко­ји се ни­су за­др­жа­ли на срп­ском про­се­ку од јед­ног де­те­та, нај­бо­ље го­во­ри чи­ње­ни­ца да је ова­кве де­це у сом­бор­ским вр­ти­ћи­ма пре­ко 200.

Ова­ква јед­но­ду­шност од­бор­ни­ка је пре­ки­ну­та већ то­ком ди­ску­си­ја о сле­де­ће две тач­ке днев­ног ре­да, а у ве­зи са град­ским јав­ним пра­во­бра­ни­о­цем. На­и­ме, на­кон усва­ја­ња из­ме­на и до­пу­на од­лу­ке о јав­ном пра­во­бра­ни­ла­штву, вла­да­ју­ћа ве­ћи­на је за но­вог ва­ро­шког пра­во­бра­ни­о­ца пред­ло­жи­ла сом­бор­ског адво­ка­та бо­га­те ка­ри­је­ре Ми­ла­на Вуч­ко­ви­ћа, ина­че вр­ло ак­тив­ног у Удру­же­њу гра­ђа­на „Бо­љи Сом­бор“, чи­ја су три од­бор­ни­ка, ма­кар сво­јим из­ја­шња­ва­њи­ма на пре­ђа­шњим скуп­штин­ским сед­ни­ца­ма, до са­да ла­ви­ра­ла из­ме­ђу вла­да­ју­ћег и опо­зи­ци­о­ног бло­ка, што је иза­зва­ло бур­не кри­ти­ке СНС, нај­број­ни­је опо­зи­ци­о­не стран­ке у ва­ро­шком пар­ла­мен­ту ко­ја и по­ред број­них на­ја­ва о пре­ком­по­зи­ци­ји вла­сти у Сом­бо­ру не успе­ва озбиљ­ни­је да уз­др­ма вла­да­ју­ћу ве­ћи­ну. На на­па­де СНС од­бор­ник „Бо­љег Сом­бо­ра“ Бо­ри­слав Авра­мо­вић је уз­вра­тио тврд­ња­ма да ни­ко у овом Удру­же­њу гра­ђа­на ни­је ни знао за ова­кав пред­лог вла­да­ју­ће ве­ћи­не, као и они­ма да стра­нач­ка при­пад­ност не сме би­ти је­ди­ни кри­те­ри­јум за ка­дров­ска ре­ше­ња од ин­те­ре­са свих гра­ђа­на.

Ка­да је на­кон ове тач­ке, на ред до­шло усва­ја­ње Ло­кал­ног ак­ци­о­ног пла­на за мла­де 2013-2016.,у су­шти­ни фор­мал­ни про­грам­ски до­ку­мент, ис­по­ста­ви­ло се да се око ње­га раз­ви­ла и нај­бур­ни­ја и нај­ду­жа ди­ску­си­ја, па је спи­ке­ру сом­бор­ског пар­ла­мен­та Си­ни­ши Ла­зи­ћу, на­кон ве­ћин­ског усва­ја­ња ЛАП за мла­де, пре­о­ста­ло да оста­так сед­ни­це од­ло­жи за да­нас , ка­ко би сви од­бор­ни­ци сти­гли на све­ча­ну ака­де­ми­ју по­све­ће­ну Да­ну Гра­да, 17.фе­бру­а­ру, све­ча­но­сти одр­жа­ној у На­род­ном по­зо­ри­шту у знак се­ћа­ња на 1749.го­ди­ну ка­да је Сом­бор по­стао сло­бод­ни кра­љев­ски град.

М. Ми­ље­но­вић
_____
http://www.dnevnik.rs/vojvodina/i-sombor-bez-genetski-modifikovanih-organizama

ПОВЕЗАНИ ТЕКСТОВИ:

И општина Кула ЗАБРАНИЛА ГМО!

Чачак ПРВИ ГРАД У СРБИЈИ који је ЗАБРАНИО ГМО производе

Категорије:ГМО, ЗДРАВЉЕ-ЕКОЛОГИЈА

Tagged as: ,