All

Бранко Станић – У ДО­ЛИ­НИ КРА­ЉЕ­ВА (ПЕТИ ДЕО)


00 Tutankamon1

У ДО­ЛИ­НИ КРА­ЉЕ­ВА (ПЕТИ ДЕО)

 Фељтон: НА ПРАГУ ИСТОРИЈЕ (6)

Пише: Бранко Станић

Branko pored stuba

 

МЕМ­НО­НО­ВИ КО­ЛО­СИ

Не­ве­ро­ват­но, шта су све ста­ри Егип­ћа­ни би­ли у ста­њу да на­пра­ве. Оно­ли­ке ка­ме­не гр­до­си­је до­тле ни­сам ви­део. Се­де на пре­сто­лу, као не­ми стра­жа­ри, на ис­кра­ју рав­ни­це пред пла­ни­ном у ко­јој по­чи­ва­ју кра­ље­ви. Бо­ље је ре­ћи где су по­чи­ва­ли, јер су их одан­де дав­но све по­ва­ди­ли. Мо­жда је са­мо не­ки за­о­стао ко­га још ни­су ус­пе­ли да иш­чач­ка­ју.

Ова два колoса су све што је оста­ло од хра­ма Аме­но­фи­са III. Не­ма ни јед­ног ка­мич­ка ко­ји би ука­зи­вао да је ту не­ка­да био храм. Све су раз­ву­кли и од­не­ли гра­ди­те­љи из ка­сни­јих епо­ха. Ни­су се спу­шта­ли до Ас­уа­на, као што су они први ранијe чинили, да би до­ву­кли ка­мен за сво­је гра­ђе­ви­не. А и што би се му­чи­ли. Све им је би­ло ту на до­хват ру­ке. И још об­ра­ђе­но.

06 01 04 - Memnonov kolos - 1

Један од Мемнонових колоса

 06 02 01 - Vera ispred Memnonovih kolosa

 У она древна времена иза ових колоса био је огроман храм,

а данас се испред њих мотају само радознали туристи

 06 03 - Branko ispred Memnonovih kolosa

Међу колосима

ФА­БРИ­КА АЛА­БА­СТЕ­РА

Ауто­бус за­о­кре­ну и за­у­ста­ви се ис­пред јед­не згра­де ко­ја ви­ше ли­чи на не­ку стра­ћа­ру не­го на фа­бри­ку. Ис­пред ње је се­де­ло не­ко­ли­ко мо­ма­ка у ду­гим ха­љи­на­ма. Аб­дул нам ре­че да ће нам они по­ка­за­ти ка­ко се ала­ба­стер об­ра­ђу­је на онај пра­ста­ри на­чин, а та­ко га они об­ра­ђу­ју и да­нас.

Са­зна­ли смо да има ви­ше вр­ста ала­ба­сте­ра та­ко да се мо­гу из­ра­ђи­ва­ти пред­ме­ти раз­ли­чи­тих бо­ја. Де­мон­стри­ра­ли су нам ка­ко се об­ра­ђу­је. Пр­во се по­себ­ном алат­ком из ве­ћег ко­ма­да исе­че ма­њи, оно­ли­ко ко­ли­ко је по­треб­но. За­тим се че­ки­ћем са оштрим вр­хом кле­ше, па тур­пи­ја и та­ко да­ље док се не об­ли­ку­је же­ље­ни пред­мет. И док то не до­вр­ше на­гу­та­ју се по­при­лич­но пра­ши­не. Мо­жда ста­вља­ју не­ку кр­пу на уста док ра­де, али ми то не ви­де­смо.

 

06 04Obrada alabastera - 2

Овако су алабастер обрађивали и древни Египћани

 06 05 Obrada alabastera - 1

 И овако

 По­сле ове ма­ле пред­ста­ве ушли смо у про­дав­ни­цу. Ве­ћу у Егип­ту до­тле ни­сам ви­део, а и из­ло­же­ни пред­ме­ти су за­и­ста сјај­но об­ра­ђе­ни. Ве­ра је не­што пре­тра­жи­ва­ла, а ја сам на дру­гој стра­ни по­сма­трао ки­по­ве од ба­зал­та. Је­дан од про­да­ва­ца ме упи­та да ли бих хтео да ку­пим не­што.

– Не, са­мо гле­дам! – од­го­во­рих му, ма­да сам имао скри­ве­ну же­љу да не­што ку­пим, али сам се нећ­као.

Ве­ра до­ју­ри да се по­хва­ли шта је ку­пи­ла. Шест ча­ша за ви­но од тан­ко по­ли­ра­ног ала­ба­сте­ра са бра­он при­ме­са­ма. Те при­ме­се по­ти­чу од гво­жђа, об­ја­сни­ли су нам ма­ло пре они мом­ци ис­пред про­дав­ни­це.

– За­што ова фи­гу­ра има гла­ву жи­во­ти­ње? – упи­тах про­дав­ца ко­ји је и да­ље био у мо­јој бли­зи­ни оче­ку­ју­ћи да се пре­до­ми­слим.

– То је док­тор. Он вр­ши бал­са­мо­ва­ње те­ла и но­си гла­ву ша­ка­ла.

Ни­сам то до та­да знао. А мо­жда и је­сам ка­да сам чи­тао Хе­ро­до­та, али сам за­бо­ра­вио. Он је де­таљ­но опи­сао цео ри­ту­ал бал­са­мо­ва­ње. А на па­пи­ру­си­ма кад­год је при­ка­зи­ван овај ри­ту­ал при­сут­ни су оба­ве­зно има­ли гла­ву ша­ка­ла.

– Ко је ово? – упи­тах по­ка­зу­ју­ћи пр­стом на јед­ну ви­со­ку и ле­по об­ли­ко­ва­ну скулп­ту­ру.

Рам­зес II.

– Ко­ли­ко ко­шта?

– Че­ти­ри сто­ти­не!

– То је пре­ску­по!

– Ко­ја је ва­ша це­на?

– Не знам.

– Ре­ци­те!

– Сто фун­ти!

Он се на­сме­ја.

– То је ма­ло! Зна­те ли ко­ли­ко тре­ба вре­ме­на да се на­пра­ви ова фи­гу­ра… – ре­че и ко­ли­ко тре­ба са­ти, али за­бо­ра­вих.

– Од ког је ма­те­ри­ја­ла фи­гу­ра на­пра­вље­на?

– Од ба­зал­та!

Узех фи­гу­ру у ру­ку. За­и­ста је би­ла те­шка.

– Ко­ли­ко има ки­ло­гра­ма?

– Око пет!

Ра­до бих је ку­пио. При­ме­рак је из­ван­ре­дан. Бо­љи је не­го ије­дан што сам их до та­да ви­део. Они ма­њи ни­су та­ко ле­пи и им­пре­сив­ни као овај што је ви­сок ско­ро по­ла ме­тра. Ка­ко га за­па­ко­ва­ти кад се бу­де­мо вра­ћа­ли, раз­ми­шљао сам ја док ме је про­да­вац убе­ђи­вао да ку­пим фи­гу­ру и ус­пут сма­њи­вао це­ну.

– Ево за сто фун­ти!

– Не, хва­ла! – од­лу­чих де­фи­ни­тив­но да је не ку­пим.

И ово ме­сто су ту­ри­сти из­гу­сти­ра­ли. Шта је ко хтео, ако је хтео да ку­пи, ку­пио је и иза­шао на­по­ље.

По­шао сам у ауто­бус ка­да ме пре­срет­ну је­дан од мо­ма­ка ко­ји су по­ка­зи­ва­ли ка­ко се об­ра­ђу­је ала­ба­стер.

Mi­ster, mi­ster! Го­спо­ди­не, го­спо­ди­не!

По­гле­дах га.

Pre­sent for you! По­клон за вас! – и про­тив мо­је во­ље угу­ра ми је­дан ка­ми­чак у ру­ку.

Ни­је ми био по­тре­бан ни­је­дан. Ал’, ‘ајд да га не увре­дим. За­др­жах ка­мен­чић у ру­ци. Ја их не са­ку­пљам ни успо­ме­не ра­ди. То је за Са­шу, мога друга из Шапца. Он во­ли да се замајава с таквим ка­ме­њем.

Ни­сам че­сти­то ни за­тво­рио ша­ку, а он угу­ра још је­дан, па још је­дан. Зна­чај­но ме је гле­дао у очи и будаласто се осме­хи­вао. Ја сам за­и­ста ми­слио да ми то по­кла­ња, јер они тог ка­ме­ња има­ју на то­не, и из кур­то­а­зи­је сам их при­мио.

На­јед­ном ре­че:

Gi­ve me baks­he­esh! Дај ми бак­шиш!

У џе­пу ни­сам имао ни јед­не фун­те. Ве­ра је већ би­ла у ауто­бу­су с нов­цем, а не знам ни шта бих ра­дио с тим ка­ме­њем.

Тут­нух му на­зад све у ша­ку и ре­кох:

No, thanks! Не, хва­ла!

Кад ауто­бус кре­те по­ка­јах се. Не због ка­ме­ње не­го због Рам­зе­са. Ипак сам га тре­бао ку­пи­ти. Но, сад је го­то­во. Иде­мо да­ље.

____________

Повезани текстови:

Бранко Станић – У ДОЛИНИ КРАЉЕВА (ПРВИ ДЕО)

Бранко Станић – У ДО­ЛИ­НИ КРА­ЉЕ­ВА (ДРУГИ ДЕО)

Бранко Станић – У ДО­ЛИ­НИ КРА­ЉЕ­ВА (ТРЕЋИ ДЕО)

Бранко Станић – У ДО­ЛИ­НИ КРА­ЉЕ­ВА (ЧЕТВРТИ ДЕО)

Бранко Станић – У ДО­ЛИ­НИ КРА­ЉЕ­ВА (ШЕСТИ ДЕО)

Бранко Станић – У ДО­ЛИ­НИ КРА­ЉЕ­ВА (СЕДМИ ДЕО)

 

1 reply »

  1. Поштовани пријатељу, Ја се бавим изучавању стариох писања, као и из овог дела свијета. Ја читам правилно њихово писмо јер оно је писано на језику СРБ тј наших пређа. Ја сам доста упознат са културом тог народа, Ја сам разоткријо права имена владара, разних појмова државног уређења, називе из свакодневног живота, Ако вас интересује мој рад, пошаљите вашу електронску адресу да вам дотурим нешто из мог рада. Ја имам доста тог што радим које још није изашло у јавност. Срби из овог подручја су имали само ЦАРЕВЕ за своје земаљске владаре!!!!
    moja e’posta je; mmn.info@gmail.com
    поздрав; Неђељко Милосављевић

    Свиђа ми се