All

НАСЛЕЂЕ ОТАЦА: Окупимо се саборно око израде филма „ОТАЦ“ – првог играног филма о Светом Сави и Немањи, о почецима српске државе!


„Одбаците смешну шалу, да ће један човек сазидати будућу срећну Србију. Држите се збиље, а збиља је, да ви сви морате у жељену грађевину уложити по једну добру циглу.“  Свети Николај Српски

***

НАСЛЕЂЕ ОТАЦА: Окупимо се саборно око израде филма „ОТАЦ“ – првог играног филма о Светом Сави и Немањи, о почецима српске државе!

27.09.2013

Otac

Обавештавамо вас о једном значајном српском националном пројекту. Реч је о филму ОТАЦ – играном филму о Светом Сави и Немањи, о почецима српске државе!

Овај филм је – уз подршку више српских институција и личности, а пре свих братства Манастира Хиландара – покренут као неопходан допринос одсудној борби за очување српског националног идентитета, за обнављање нашег система вредности, за опстанак оног позитивног дела наше посебности у светској породици народа.

Погледајте презентацију филма са “ктиторским мозаиком” –  великим “онлајн” мозаиком српске духовне обнове.  Идеја је да пријатељи допринесу остваривају филма, и и учествују у попуњавању  ктиторског мозаика. Величина прилога није битна, важно је учлањење у круг национално одговорних Срба на почетку, кад су међусобно препознавање и снага која из тог препознавања долази најпотребнији.

Аутор нарочито подвлаче саборност у изради филма и позивају све оне који са њима деле осећање значајности овог пројекта и који желе, да узму учешћа у постављању темеља српске духовне обнове!

Извор: Фондација Наслеђе Отаца

***

Погледајте први промотивни спот који су за Фондацију као подршку пројекту снимили српски музичари:

„Када би свако од нас викнуо Србија је несрећна зато што сам ја рђав човек и рђав грађанин, Србија би се препородила за три дана и за три године би била срећна и ми бисмо сви доживели срећу њену заједно са децом нашом. У њој би се накупило толико снаге, физичке и моралне, и духовне, да би све спољашње стеге њене попуцале саме од себе. Шта нам остаје друго до да пођемо, дакле, од себе, драга браћо, нека наши потомци виде бар један искрен и одважан покушај од наше стране…Да ти и ја дижемо глас, да ти и ја одбранићемо нас…“

***


Србија је на коленима. Поражена готово на свим пољима. Сада нам је потребна и сама вера да још увек није касно да се удружимо за њен спас. Ако и пронађемо траг те вере – тешко нам је да одлучимо одакле да почнемо. Толико je тога што треба одмах урадити.Оно што је извесно, то је да треба да сачувамо културни и духовни идентитет и да у њему пронађемо снагу за борбу која нам предстоји. Да пронађемо истинско покајање које ће нас обновити, а да престанемо да се поништавамо у лажном покајању које нам се силом намеће. Ако ми, који се нисмо предали, хоћемо да препознамо куда и како даље са странпутице на коју смо запали – треба са пажњом и љубављу да погледамо путоказе са почетака нашег историјског пута.Треба да се обратимо светим утемељивачима наше нације – Сави и Симеону Немањи и да затражимо помоћ од њих. Верујемо да ће нам у томе значајно помоћи и историјски играни филм о подвигу великих отаца и настанку визије која је водила српски народ кроз историју, а коју данас или не препознајемо или не разумемо – филм ОТАЦ.

Досадашњи рад на реализовању филмског пројекта ОТАЦ показао је да су интересовање и подршка филму о светима Сави и Немањи велики како у Србији тако и у дијаспори, у државним и црквеним круговима, код истакнутих појединаца из области бизниса, спорта, културе. Културни и друштвени потенцијал ОЦА у многоме надилази границе филмске уметности. Да би се тај потенцијал реализовао, неопходно је да филм буде резултат заједничке воље. Воље сваког од нас. Воље за опстанком заједнице.

Пред нама је да, и симболички и конкретно, направимо велики корак у прекидању предугог заједничког лутања које нас је преморило, угрозило будућност наше деце, довело у питање сва постигнућа наших предака, па и сам опстанак српског народа.

Ово је први позив да удруженим снагама,саборно, направимо достојну посвету оцима Србије, да их поново чујемо и да им се приближимо – да уз њихову помоћ пожелимо наду новог почетка.

Учествујте у настанку филма од националног значаја. И најмањи прилог је важан. Још важније је да видљиво усмеримо заједничку енергију ка духовној обнови Српског народа. И да на том путу препознамо једни друге. Ваше учешће у овој фази омогућује добар развој и заштиту пројекта од уских личних интереса. Што је мозаик испуњенији – ближи смо циљу.

ОТАЦ ЈЕ ИГРАНИ ФИЛМ О ТОМЕ КАКО СУ НЕМАЊА И САВА ЗАУВЕК САСТАВИЛИ ЗЕМАЉСКУ И НЕБЕСКУ СРБИЈУ.

Одмах ћете разумети да се не ради о обичном филму. Ради се о заједничком свечаном постављању питања Светим Оцима Србије: шта су нам наменили, каква нам је судбина, и шта нам је чинити? Од вас се не очекује пасивно праћење свечаног колективног чина, већ ваше укључивање у испуњење заједничког дела, потпуно непримереног времену  разочарења, несигурности и безнађа. Учествујте.

***

Сербия на коленях. Она поражена почти на всех фронтах. Сейчас нам необходима и сама вера в то, что еще не слишком поздно объединиться для ее спасения. Если мы не найдем даже следа этой веры, нам будет сложно решить, откуда начинать. Столько всего, что необходимо сделать немедленно.Что можно сказать наверняка, нам необходимо сохранить культурную и духовную самобытность и в ней найти силу для предстоящей борьбы. Найти истинное покаяние, которое восстановит нас, и перестать уничтожать себя в ложном покаянии, которое нам навязывают силой. Если мы, не сдавшиеся, хотим узнать, куда и как сойти дальше с ложного пути, на который мы попали, нам необходимо с вниманием и любовью посмотреть на вехи от начала нашего исторического пути.

Нам необходимо обратиться к святым основателям нашей нации – Савве и Симеону Немане и попросить помощи у них. Мы верим, что в этом нам в значительной мере поможет и исторический кинофильм о подвиге великих отцов и возникновении идеи, которая вела сербский народ в истории, но которую мы сегодня или не узнаем или не понимаем – фильм ОТЕЦ.

Предыдущая работа по реализации кинопроекта ОТЕЦ показала, что интерес и поддержка фильму о святых Савве и Немане огромны, как в Сербии так и в диаспоре, в государственных и церковных кругах, со стороны выдающихся деятелей бизнеса, спорта, культуры. Культурный и общественный потенциал ОТЦА во многом выходит за рамки киноискусства. Для реализации этого потенциала, необходимо, чтобы фильм стал результатом общей воли. Воли каждого из нас. Воли к выживанию сообщества.

Нам предстоит, и символически, и конкретно, сделать большой шаг в прекращении слишком долгих совместных скитаний, которые нас утомили, поставили под угрозу будущее наших детей, поставили под сомнение все достижения наших предков, и само выживание сербского народа.

Это первое приглашение объединенными силами, соборно, составить достойное посвящение отцам Сербии, услышать их заново и приблизиться к ним, пожелать с их помощью надежду для нового начала.

***


Serbia is on its knees. Defeated in almost all areas of life. Now we need faith that it is still not too late to come together to save Her. However, even if we find a semblance of that faith – we find it hard to decide where to start. There is so much to be done immediately.What is certain is that we need to preserve the cultural and spiritual identity and in it find the strength for the struggle that is ahead. To seek out the true repentance that will restore us and to cease to annihilate ourselves in false repentance that is imposed on us by force. If we who have not surrendered want to recognize how and where to go to get out of the backwater in which we have strayed – we need to take notice with love and attention the signs from the beginnings of our historic journey.We need to turn to the holy founders of our nation – St. Sava and St. Simeon Nemanja and seek help from them. We believe that of great assistance in this task will be the historical feature film about the feats of the great fathers and the inception of a vision that has led the Serbian people through history, which today we either do not recognize or do not understand – The Father. Past work on the realization of The Father film project has shown that the interest and support that a film about St. Sava and St. Nemanja enjoys are great in Serbia and in the Diaspora alike, in government and ecclesiastical circles, with prominent individuals from the fields of business, sports, culture. The cultural and social potential of The Father greatly surpasses the boundaries of the cinematic art. To exercise this potential, it is essential that the film results from a common will. A will of each of us. A will for the survival of the community.In addition, before us is an attempt to take a big step, both symbolically and concretely, in ending the protracted common wandering that has tired all of us, jeopardized the future of our children, brought into question the achievements of our ancestors, and the very survival of the Serbian people.This is the first call to join forces and make a dignified, congregational consecration to the fathers of Serbia, to hear from them again and to approach them – and with their support seek the hope of a new beginning.