АКТУЕЛНО

САОПШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ: Принудно исељење породице са петоро малолетне деце у Вреоцима (фото, видео)


Поље „Д” Рударски басен Колубара, Вреоци, Фото: CINS

САОПШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ

На основу захтева EПС-а, огранак „Колубара“, приступа се рушењу такозваних бесправних објеката унутар домаћинстава у Вреоцима, иако о томе постоји Закључак Владе Републике Србије 05 Број: 465-8001/2009-3,  којим се „Колубари“ дозвољава експропријација помоћних објеката у оквиру домаћинстава, чија је градња започета пре доношења Закона о планирању и изградњи од 11.09.2011.године.

ДОКАЗ: Закључак Владе Републике Србије 05 Број: 465-8001/2009-3, од 17.12.2009. године

Ово евентуално насилно рушење, такође је супротно са праксом Европског суда за људска права у Стразбуру, с обзиром да је у предмету Oneryildiz v Turska,2002, суд заузео став да је објекат изграђен супротно урбанистичким плановима, на депонији, део имовине подносиоца представке,  да је она de facto његово власништво, а с обзиром на материјални интерес истог у односу на овај бесправно подигнути објекат, исти подлеже заштити  из члана 1. протокола бр.1.

Чињеница да се овакви објекти морају сматрати елементом имовине, самим тим подразумева да морају бити и предмет експропријације, односно да је одузимање могуће само уз правичну надокнаду.

Како је од стране правне службе „Колубарe“ поднето више пријава за инспекцијски надзор грађевинском инспектору ГО Лазаревац, а у циљу уклањања тзв. „бесправно изграђених објеката“ дужност нам је да Вас детаљно обавестимо шта стоји иза ове појаве.

Наиме, као што је познато, Влада РС je донела решење о утврђивању општег интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности у КО Вреоци („Сл. гласник РС“ бр. 15 од 27.02.2009. године).

Убрзо после тога током лета 2009. године извршен је такозвани „груби“ попис већине домаћинстава у Вреоцима, приликом чега је пописано затечено стање објеката у домаћинствима.

Влада РС је 17.12.2009. године донела Закључак који у ставу 2. између осталог предвиђа да се може започети експропријација, односно административни пренос помоћних објеката дефинисаних у складу са Законом о планирању и изградњи, који каже да на инфраструктурним коридорима за које је касније проглашен општи интерес не може бити легализације објеката, али да у самој експропријацији морају бити исплаћени јер би у супротном власници тих објеката били у подређеном положају у односу на све остале власнике који објекте могу легализовати.

У тачки 3. овог Закључка се говори о томе да се могућност покретања експропријације односно административног преноса не може односити на објекте за које је покренут поступак инспекцијског надзора у циљу уклањања истих, где се наравно мисли на покретање инспекцијског надзора пре утврђивња општег интереса, а никако на ретроактивно покретање за већ пописане и на тај начин признате објеката, неколико година након доношења овог Закључка. Ова појава је толико синдроматична да за исте објекте постоје и по две пријаве за инспекцијски надзор.

У већини случајева ради се о објектима који су у оквиру домаћинстава – у двориштима и објектима који су грађени пре утврђивања Плана генералне регулације за насеље Вреоци (од 17. 12. 2008. године 06 број 145/2008-XI -„Сл. лист Града Београда“ број 54/08), којим је практично забрањена даља градња.

Инспекцијски надзор се тако немилице користи од стране општинске управе Градске општине Лазаревац,  да би се корисник експропријације EПС, огранак – „Колубара“ довео у повлашћен положај и смањила вредност имовине у  поступку експропријације. На основу орто – фото снимка који поседује корисник експропријације, доносе се решења о рушењима бројних објеката, не само у Вреоцима, већ и у околним селима попут Зеока. Руше се куће и објекти у оквиру пољопривредних домаћинстава или изостављају из поступка експропријације, јер општински орган управе доноси решења о делимичној експропријацији, из које се изузимају и не плаћају објекти који су под инспекцијским надзором.

Такође, сматрамо да орто-фото снимак израђен по наруџби и за потребе једне стране, не може бити никакав доказ у управном поступку, тим пре што смо у поседу уговора који доказује да је исти настао тако што је „Колубара“ преко ЕПС-а уговорила његову „израду, поседовање и коришћење“.

ДОКАЗИ: Уговор између ЈП Електропривреда Србије и „Геокарте“, заведен код ЈП Електропривреда Србије под бројем II -379/44 од 22.08.2006. године;

пример Делимичног решења о експропријацији III-03 Број 465-291/2012 од 11.02.2013.године

пример Решења о рушењу објеката III-06 Број: 356-59/2012. од 24.05.2013. године

Закључак о Дозвољавању извршења Решења о рушењу објеката III-06 Број: 356-59/2012. од 23.03.2017. године

Напомена: ОВДЕ ЈЕ ПОСЕБНО ПРОБЛЕМАТИЧНО ШТО СЕ РАДИ О ДОМАЋИНСТВУ НЕБОЈШЕ МИТРОВИЋА, КОЈИ ИМА ПЕТОРО МАЛОЛЕТНЕ ДЕЦЕ И ЧИЈЕ ЈЕ ДОМАЋИНСТВО У ПОСТУПКУ ЕКСПРОПРИЈАЦИЈЕ КОД ВИШЕГ СУДА У БЕОГРАДУ.

Свеукупно понашање „Колубаре“ представља изузетно лош пример пословне праксе  и етике, с обзиром да се путем политичке и финансијске надмоћи коју „Колубара“ има у односу на локално становништво покушавају избећи првобитно преузете обавезе из планских докумената , а које су унапред утврђене и временски орочене обавезе ЕПС-а и  „Колубаре“ као корисника експропријације и учесника у процесу реализације пресељења насељеног места Вреоци. Посебно је отежавајући моменат неравноправан приступ медијима – самим тим и могућност медијске манипулације, којом менаџмент  „Колубаре“ себе представља у суперлативу, правећи имиџ друштвено одговорне компаније, док се у стварности дешава то да „Колубара“ остварује своје интересе грубо кршећи људска, социјална, имовинска и права на здраву животну средину као и радна права радника у самој компанији.

Овде је посебно важно напоменути да се поново ради о непоштовању одлука владе од стране државних службеника нижег ранга, с обзиром да је Влада Републике Србије 29.09.2011. донела Решење о утврђивању општег интереса за експропријацију, односно  административном преносу непокретности целе катастарске општине Вреоци („Службени гласник Републике Србије“ бр. 74 од 5. 10. 2011.) у корист „Колубаре“ као корисника, и тај посао орочила крајем 2015. године.

Ово је посебно проблематично јер представља директно кршење основних принципа и смерница у вези евакуација и расељавања заснованих на развоју, као и свеобухватних смерница за људска права везаних за расељавање засновано на развоју (E/CN.4/Sub.2/1997/7, aneks), а што је све утемељено у међународним законима о људским правима у складу са водећим принципима о интерном расељавању међународне заједнице (E/CN.4/1998/53/Add.2).

 

Кућа правде Стразбур
председник Предраг Савић

Праведна Србија
председник УО – Александар Ђурић

Српски центар екологије
председник – Жељко Стојковић

***


*

*

Рударски басен Колубара највећи је извор угља за ЕПС, а у њему се годишње експлоатише довољно лигнита за производњу више од половине укупне електричне енергије у Србији. Највеће количине лигнита копају се у највећем копу – Пољу „Д” – где је у фебруару дошло до клизишта.
Због ширења копа, поступак исељења становника Вреоца траје од 2007. године, према плану ЕПС-а и општине Лазаревац, а подразумева откуп објеката и земље од власника. Првобитни рок за решавање имовинско-правних односа је са 2015. померен на 2018. годину. Измештање основне школе било је планирано за наредну школску годину, након доградње постојећег објекта у Новом Медошевцу.
Од укупно 849 домаћинстава у Вреоцима до сада је у потпуности исплаћена накнада за њих 610, а у току су поступци за још 239 домаћинстава. Неки од њих су у разговору са новинарима рекли да трпе притиске да оду из својих кућа, што је ЕПС негирао.

Због безбедности деце која су похађала наставу на око 130 метара од копа угља у насељу Вреоци, инспекција је ЕПС-у наложила измештање наставе и откуп кућа од мештана који се још нису иселили. Из ЕПС-а наводе да ситуација није опасна.
/…/
Због појаве клизишта, 9. марта су представници Колубаре посетили породицу Небојше Митровића, који у кући на око 200 метара од копа живи са супругом и петоро деце. Супруга Снежана каже да су „махали папиром“ који није успела да види и говорили да је потребно да се хитно преселе због клизишта.
Митровићи сматрају да пре две године за кућу и помоћне објекте нису добили довољно новца да би могли да саграде друге. Да би отишли чекају да се реши спор око цене откупа земљишта на ком узгајају овце од којих се породица издржава.
Из ЕПС-а за ЦИНС наводе да су све активности иначе биле планиране за прву половину 2017. године те да то нема везе са дешавањима у копу. Додају да неки власници којима је исплаћена накнада раније нису пристајали да изађу из својих кућа.
“Када су се појавиле пукотине у земљишту у близини објекта школе и околних домаћинстава, желећи да власнике домаћинстава добронамерно упозна са новонасталом ситуацијом и са чињеницом да треба да се иселе из давно исплаћених експроприсаних објеката, представници РБ Колубара су са некима од њих разговарали. Истичемо да у тим разговорима није било нити претњи нити присиле. Веома је важно да јавност зна да су поступци исељења одавно иницирани пред органом управе”, наводи се у одговору ЕПС-а.

*

ИЗВОР: cins.rs, Srpski Centar za Ekologiju, САОПШТЕЊЕ и документација уз њега

————-

20.4.2017. за СРБски ФБРепортер приредила Биљана Диковић

2 replies »

  1. ЋЕРАТЕ СРБИНА СА ПЕТОРО МАЛОЛЕТНЕ ДЕЦЕ ДОК СЕ ПО СРБИЈИ ШЕТАЈУ ТЗВ избеглице СА СРЕДЊЕГ ИСТОКА АФРИКЕ И АЗИЈЕ ПРОКЛЕТ ДА ЈЕ ТАЈ КОЈИ ЈЕ ИШЋЕРАО ЂЕЦУ ИМАШ ЛИ ТИ МОЗГА МАЈКУ ВАМ партизанску ЈЕБЕМ ПРОДАЛИ СТЕ СЕ чифутима И ватикану ГОСПОДЕ ПОМОЗИ ДА СЕ ШТО ПРЕ ЗАЦАРИ РУСКИ ЦАР ДА СЕ ОСЛОБОДИ СРБИЈА КОЈА ЈЕ ОКУПИРАНА СТОКА БРЕ партизанска копилад сатрапа СССС

    Свиђа ми се

Хвала за коментар. Ваш коментар ће бити видљив након "модерације". Коментари који садрже претеће, увредљиве и вулгарне изразе неће бити објављени...

Попуните детаље испод или притисните на иконицу да бисте се пријавили:

WordPress.com лого

Коментаришет користећи свој WordPress.com налог. Одјавите се /  Промени )

Google+ photo

Коментаришет користећи свој Google+ налог. Одјавите се /  Промени )

Слика на Твитеру

Коментаришет користећи свој Twitter налог. Одјавите се /  Промени )

Фејсбукова фотографија

Коментаришет користећи свој Facebook налог. Одјавите се /  Промени )

w

Повезивање са %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.