АКТУЕЛНО

Драган Мраовић: Космет није мит


Драган Мраовић

Не ставља руку на Мирослављево јеванђеље онај који тражи да Срби промијене свијест како би њима манипулисали Брисел и Вашингтон

Те спрд­ње са др­жа­вом, тих ла­ки­ра­них и ма­ни­ки­ра­них ко­пи­та, тог ли­це­мјер­ја, тог пре­зи­ра­ња соп­стве­ног на­ро­да, те дик­та­ту­ре над во­љом гра­ђа­на не­ма ни­гдје у сви­је­ту та­ко до­ве­де­них до ска­ред­но­сти као у Цр­ној Го­ри и Ср­би­ји. Го­спо­дар и Го­спо­дар­чић су над­ма­ши­ли све исто­риј­ске из­дај­ни­ке срп­ског на­ро­да. Њи­ма не смр­де са­мо тра­го­ви не­чо­вје­штвом, ка­ко је за та­кве про­ре­као вла­ди­ка Ра­де, већ су ци­је­лим ти­је­лом уга­зи­ли у кал из­да­је и по­ни­жа­ва­ња, те је све што чи­не не­чо­вје­штво до­стој­но оно­га што се ши­ри у Ђу­де­ки у Дан­те­о­вом „Па­клу“ у ко­ме пре­би­ва Лу­ци­фер.

Го­спо­дар је си­шао на дно тог па­кла от­пу­зав­ши у НА­ТО. Са­мо бо­ле­стан ум мо­же да пад­не та­ко ни­ско да љу­би лан­це ко­је су му ста­ви­ли они што су нам уби­ја­ли ђе­цу.

Го­спо­дар­чић је ста­вио ру­ку на Ми­ро­сла­вље­во је­ван­ђе­ље и обеш­ча­стио тај све­ти срп­ски ма­ну­скрипт, јер је при­је по­ла­га­ња пред­сјед­нич­ке за­кле­тве по­га­зио ко­сов­ски за­вјет и ти­ме све Не­ма­њи­ће, по­што ре­че да је ври­је­ме за уну­тра­шњи ди­ја­лог о Ко­со­ву и Ме­то­хи­ји и рас­кид са мит­ским по­и­ма­њем те све­те срп­ске зе­мље?! За ње­га је мит Ми­ро­сла­вље­во је­ван­ђе­ље на­пи­са­но во­љом Ми­ро­сла­ва, бра­та ве­ли­ког жу­па­на Сте­фа­на Не­ма­ње, ро­до­на­чел­ни­ка све­те ло­зе Не­ма­њи­ћа?!

Не ста­вља ру­ку на Ми­ро­сла­вље­во је­ван­ђе­ље онај ко­ји ис­пра­зним мо­но­ло­зи­ма убје­ђу­је гра­ђа­не Ср­би­је да су ли­је­ни, би­јед­ни, ни­штав­ни и не­до­стој­ни про­те­стант­ске Ње­мач­ке и Мак­са Ве­бе­ра. Не ста­вља ру­ку на Ми­ро­сла­вље­во је­ван­ђе­ље онај ко­ји се за­ла­же за не­ка­кав рас­кид с мит­ским по­и­ма­њем Ко­со­ва и Ме­то­хи­је?! Онај за ко­га су мит гро­бо­ви стра­дал­ни­ка на Ко­сме­ту, Гра­ча­ни­ца, Де­ча­ни, Пећ­ка па­три­јар­ши­ја, Де­вич, Зо­чи­ште, Го­ри­оч, Бањ­ска, Све­ти Ар­хан­ге­ли, Са­мо­дре­жа, Бо­го­ро­ди­ца Ље­ви­шка, Бу­ди­сав­ци, сто­ти­не спа­ље­них срп­ских све­ти­ња, ма­на­сти­ра и цр­ка­ва, пре­о­ра­на гро­бља на ко­ји­ма срп­ске мај­ке ле­ле­чу ску­пља­ју­ћи ко­сти сво­је ђе­це у ма­ра­ме, а ко­је су шип­тар­ски те­ро­ри­сти по­би­ли у Го­спо­дар­чи­ће­вом ми­ту.

Не ста­вља ру­ку на Ми­ро­сла­вље­во је­ван­ђе­ље онај за ко­га је мит Ма­ри­ца Ми­лић, ко­ју су Та­чи­је­ви зли­ков­ци си­ло­ва­ли, па за­кла­ли пред мај­ком. Ни­су мит хе­ро­ји са Ко­ша­ра, Го­ро­жу­па, Мо­ри­не…

Ни­је мит Ми­ро­сла­вље­во је­ван­ђе­ље на ко­ме се Го­спо­дар­чић, као пред­сјед­ник оп­ште прак­се, за­клео да ће рас­кр­сти­ти са ње­го­вим ми­том, а он­да на­чи­нио пр­ви ко­рак ка то­ме име­ну­ју­ћи за пре­ми­је­ра Ср­би­је Ану Бр­на­бић ко­ја ће учи­ни­ти још ве­ћу ште­ту ко­смет­ским Ср­би­ма, јер се не мо­же ни­шта дру­го оче­ки­ва­ти не­го да пре­ми­јер, по­ста­вљен по аме­рич­ком на­ло­гу, као аме­рич­ки УСА­ИД пла­ће­ник, рас­ки­не са ко­сов­ским ми­том.

Не ста­вља ру­ку на Ми­ро­сла­вље­во је­ван­ђе­ље онај ко­ји тра­жи да Ср­би про­ми­је­не сви­јест ка­ко би њи­ма ма­ни­пу­ли­са­ли Бри­сел и Ва­шинг­тон, јер је, ка­ко ка­же Сло­бо­дан Ре­љић „ко­сов­ски мит на­ша од­брам­бе­на моћ ко­ја нас чи­ни от­пор­ним на ма­ни­пу­ла­ци­је. И на­уч­но је до­ка­за­но да су на­ро­ди ко­ји има­ју раз­ви­је­ну мит­ску са­мо­сви­јест нај­не­по­доб­ни­ји за ма­ни­пу­ла­ци­је, и на њи­ма про­па­ганд­ни ме­ха­ни­зми и но­во­ство­ре­ни ла­жни ми­то­ви има­ју нај­ма­њи учи­нак. Нај­моћ­ни­ја про­па­ганд­на ма­ши­не­ри­ја у исто­ри­ји ис­пи­ра нам сви­јест, већ че­тврт ви­је­ка, и на­сто­ји да под­ри­је на­ше ко­лек­тив­но подсвје­сно. Учи­нак је са­свим скро­ман.“

Аме­рич­ки ам­ба­са­дор у Бе­о­гра­ду се по­жа­лио да му ни­је ја­сно ка­ко то да су Аме­ри по­тро­ши­ли ми­ли­јар­ду и три­ста ми­ли­о­на до­ла­ра да уни­ште срп­ске ми­то­ве, а Ру­си са­мо сто три­де­сет ми­ли­о­на да их одр­же, али сви во­ле Ру­се, а не Ва­шинг­тон. Ни Го­спо­дар­чи­ћу то ни­је ја­сно. Али, он је ја­сан Ср­би­ма ко­ји не­ће у НА­ТО и у ЕУ.

Јер, за Ср­бе Ми­ро­сла­вље­во је­ван­ђе­ље ни­је мит. Оно је на­ци­о­нал­ни сим­бол. Те­мељ оп­стан­ка на­ци­је.

Драган Мраовић

(Аутор је не­ка­да­шњи ге­не­рал­ни кон­зул СРЈ у Ба­ри­ју)

ИЗВОР: ДАН

——————

24.6.2017. за СРБски ФБРепортер приредила Биљана Диковић

1 reply »

  1. ЛЕПО ЈЕ ОТПЕВАО ГУСЛАЧ МИЛОМИР МИЉАЊИЋ ИЗ БАЊАЊА ПЕСМУ О ОБРАЗУ САДАШЊЕ ПРОШИРЕНЕ ЦГ НИКО НЕЋЕ ДА КАЖЕ ИСТИНУ ОД зеленаша СУ ПОСТАЛИ НАЈГОРЕ УБИЦЕ КА секула дрљевић савић марковић штедемлија ПОДСЕТИЋУ ДА ЈЕ ИЗ загреба ДОШАО НА ЦЕТИЊЕ ДА НА ПЕТРОВДАН 1941 ПРОГЛАШАВА ТЗВ независну ЦГ секула дрљевић ЗА МЕНЕ ЈЕ КОСОВО МЕТОХИЈА СВЕТА СРБСКА ЗЕМЉА. И МОЈА ЈЕ ЂЕДОВИНА ТАКО ДА МЕ ТО СВЕ НЕРВИРА НЕ ПОДНОСИМ издајнике СА ЊИМА ПО КРАТКОМ ПОСТУПКУ ПО ЗАКОНУ КРАЉЕВИНЕ СРБИЈЕ У РАТУ НА ЛИЦУ МЕСТА СТРЕЉАТИ ОНДА НЕ БИ ВИШЕ БИЛО издаје И САРАДЊЕ СА усташама шиптарима нато окупатором

    Liked by 1 person