АНАЛИЗЕ И МИШЉЕЊА

Комнен Коља Сератлић: ОРГАНИЗАЦИЈА УЈЕДИЊЕНИХ НАЦИЈА (4)


Кoмнен Коља Сератлић*
Траг у времену из црног шешира

Први део фељтона: Комнен Коља Сератлић: ОРГАНИЗАЦИЈА УЈЕДИЊЕНИХ НАЦИЈА (1)
Други део фељтона: Комнен Коља Сератлић: ОРГАНИЗАЦИЈА УЈЕДИЊЕНИХ НАЦИЈА (2)
Трећи део фељтона: Комнен Коља Сератлић: ОРГАНИЗАЦИЈА УЈЕДИЊЕНИХ НАЦИЈА (3)

Може се приговорити да је о Организацији уједињених нација (ОУН) све написано, да су велика светска и домаћа научна пера све промислили, осмислили и домислили. Дакле, шта има ново да се каже?

Не ради се о неком открићу, ради се о једном другом погледу на настанак, посебно на лоше стање у коме се данaс налази ОУН. Такође, чак иако није приступ нов, данас нико или мало ко чита те, неоспорно велике анализе, томове књига, резултате са стотине и стотине заседања (редовних и ванредних) Генералне скупштине (ГС), органа ОУН, посебно Савета безбедности (СБ). У једну реч, наслов би могао бити „Још мало о ОУН“, или „Трансформација ОУН у савременим политичким односима“, или „Да ли ће ОУН доживети судбину Свете Алијансе и Друштва народа“, итд.

***

ОРГАНИЗАЦИЈА  УЈЕДИЊЕНИХ  НАЦИЈА (4)

(Поводом избора  генералног секретара)

Повеља ОУН има 19 поглавља и 111 чланова. Саставни део Повеље је Статут Међународног суда који има 70 чланова. Повеља почиње овим речима:

„Ми народи Уједињених нација, решени да сачувамо будућа поколења од ужаса рата који је два пута наносио човеченаству неописиве патње и да поново потврдимо веру у основна права човека, у достојанство и вредност људске личности, у равноправност људи,  жена, нација, великих и малих и да успоставимо услове  под којима се могу очувати правила и поштовање обавеза које проистичу из уговора и других извора међународног права, и да помажемо социјални напредак и побољшање животних услова  у све већој слободи, имајући у виду те циљеве да спроводимо трпељивост и заједно живимо у миру један с другим као добри суседи (…), одлучили смо да удружимо наше напоре ради постизања свих циљева (…) стварањем Организације Уједињених Нација“.

Да би остварила наведене и ненаведене циљеве, ОУН је заснована на следећим начелима:
Прво, на начелу суверене једнакости свих чланова; Друго, на начелу лојалног извршавања обавеза; Треће, на начелу стављања рата ван закона; Четврто начело је гарантовање интегритета сваке државе; Пето је начело универзалности; Шесто начело је немешање у унутрашње ствари држава.

На основу чл.7 Повеље ОУН установљени су главни органи: Генерална скупштина, Савет безбедности, Економски и социјални савет, Старатељски савет, Међународни суд правде и Секретаријат (Међу њима постоје велике разлике по снази одлучивања и стварној улози. Према слову Повеље, то се посебно односи на Секретаријат, односно на улогу генералног секретара). У Повељи се наводи и један помоћни орган – Комитет војног штаба. Касније је створено још неколико помоћних органа а да није дирана Повеља ОУН.

ГЕНЕРАЛНА СКУПШТИНА је састављена од свих чланова ОУН. Овлашћена је да расправља о свим питањима  или предметима који су обухваћени Повељом и да о свему томе даје препоруке свим члановима ОУН или Савету безбедности, са изузетком који се спомиње у члану 12 Повеље: „Док Савет безбедности у погледу ма ког спора или ситуације обавља функције које су му додељене Повељом, Генерална скупштина неће моћи давати никакве препоруке у погледу конкретног спора  или ситуације, осим ако би то Савет безбедности затражио“.

Генерална скупштина је овлашћена да  расправља о свим питањима која се тичу међународног мира и безбедности, питањима која би на Скупштину изнео Савет безбедности, нека чланица ОУН или држава која није члан ОУН, водећи рачуна о члану 35, став 2: „Држава која није члан ОУН  може скренути пажњу Савету безбедности  или Генералној скупштини на сваки спор који се појави као једна од парничних страна, под условом да унапред прими, за тај спор, обавезе мирног решавања, како је прописала Повеља“.

На пољу међународне сарадње у привредном, социјалном, културном, здравственом и др. погледу, Генерална скупштина има још низ функција и овлашћења, а што је прецизирано у главама 9. 10., 12. и 13. Генерална скупштина разматра извештаје Савета безбедности и др. органа ОУН, разматра и одобрава све финансијске  и буџетске споразуме  са специјализованим установама, разматра и одобрава буџет ОУН и расподељује трошкове које сносе њени чланови.

Сваки члан Скупштине има један глас. Одлуке о важним питањима доносе се већином од двије трећине чланова.  Битно је нагласити, ради завршних коментара, да земља–чланица која је у застоју у плаћању свог финансијског удела ОУН, неће имати право гласања у Генералној скупштини  док не измири обавезе.

Генерална скупштина одржава годишња редовна заседања сваког трећег уторка месеца септембра. Осим редовних заседања, може се са сазвати и ванредно заседање на тражење Савета безбедности или већине чланица ОУН.

САВЕТ  БЕЗБЕДНОСТИ  се састоји од 11 чланова, пет сталних (САД, Русија, Кина, Француска Велика  Британија)  и шест повремених које бира ГС на две године. Члан 24. Повеље одређује функцију и овлашћења СБ: „Да би се осигурала брза и ефикасна акција ОУН њени чланови поверавају СБ главну одговорност  за очување међународног мира и безбедности и сагласни су да у вршењу свих својих дужности на основу ове одговорности, овај главни орган поступи у њихово име“. СБ има низ других овлашћења и задатака: може да испитује ситуацију која би могла да угрози међународни мир и безбедност и уколико утврди да постоји претња миру може да предузме мере у циљу одржања или поновног успостављања међународног мира. Све земље чланице су дужне да прихвате и изврше одлуку СБ. Навешћемо само неке мере: потпуни или делимични прекид економских односа, свих врста саобраћаја, као и прекид дипломатских односа; у тежим сукобима предузима мере које повлаче употребу оружаних снага, ваздушних, поморских, копнених, као да ли ће војну акцију спровести све или један број чланица.

Сматрамо да је најважнији члан 27. Повеље који се односи на гласање у СБ: 1. Сваки члан СБ има један глас; 2. Одлуке СБ о предметима поступка доносе се потврдним гласовима седморице  чланова.; 3.Одлуке СБ о свим другим предметима  доносе се потврдним гласовима  седморице чланова уз обавезне гласове сталних чланова, под условом да се код одлука (Глава шест, став 3. члан 52.) страна која се налази у спору мора уздржати од гласања. СБ ради непрекидно, има право оснивања помоћних органа, прописује правилник и бира председника. Било која чланица ОУН, ако је заинтересована за спор, има право да присуствује седницама  СБ, без права гласа. Његова овлашћења се протежу на систем регионалних споразума и установа, на старатељска подручја, као и низ надлежности које су обухваћене главама шест, седам и осам  Повеље.

(наставиће се)

_______________________

* Комнен Коља Сератлић је дугогодишњи дипломата, члан УНС-а