АКТУЕЛНО

Драган Мраовић: Свијет граде на лажима


фото: ДАН

Дјецу грдимо, па и бијемо када лажу… А политичаре? Ко ће једном њих да бије за свакодневне лажи. Грдње не вриједе, јер оне помажу код савјесног и поштеног свијета. Код криминалаца и политичара оне су недјелотворне

Ако се сви­јет гра­ди на ла­жи, ка­кав је то сви­јет? Ако ла­жу др­жав­ни­ци, ка­кви су то др­жав­ни­ци? Ако се др­жав­ност гра­ди на ла­жи­ма, ка­ква је то др­жав­ност? Ако САД гра­де сво­ју по­ли­ти­ку на ла­жи­ма, ка­ква су они др­жа­ва? Ако оп­ста­ју на фло­ску­ли „ла­жи са­да“, а сју­тра опет „ла­жи са­да“, што не про­ми­је­не име у ЛА­ЖИ­САД?

Дје­цу гр­ди­мо, па и би­је­мо ка­да ла­жу… А по­ли­ти­ча­ре? Ко ће јед­ном њих да би­је за сва­ко­днев­не ла­жи. Грд­ње не ври­је­де, јер оне по­ма­жу код са­вје­сног и по­ште­ног сви­је­та. Код кри­ми­на­ла­ца и по­ли­ти­ча­ра оне су не­дје­ло­твор­не.

И до­шао та­ко је­дан из ЛА­ЖИ­САД-а у ми­ло­гор­ску Тор­ту­гу ше­фа ду­ван­ске хо­бот­ни­це ко­ји се ни­је обо­га­тио на швер­цу ци­га­ре­та, већ на свом „афи­ни­те­ту за би­знис“. На­у­чио од оних из ЛА­ЖИ­САД-а да ла­же. Онај из ЛА­ЖИ­САД-а ла­же, јер му је то по­ли­тич­ки про­грам, а онај из ми­ло­гор­ске хо­бот­ни­це апла­у­ди­ра ла­жи­ма, јер има та­кав НА­ТО на­лог!

Ни­је се мо­гло по­ло­жи­ти са ма­ње! Али, гле чу­да, тај из ЛА­ЖИ­САД-а ни­је хтио да се срет­не с овим ми­ло­гор­ским хо­бот­ни­ча­ром, као да му слу­ти по­ли­тич­ки крај. Озбиљ­но је то јер баш ти из ЛА­ЖИ­САД-а су од­лу­чи­ли о по­чет­ку и тра­ја­њу ми­ло­гор­ског хо­бот­ни­ча­ра, а они од­лу­чу­ју и о ње­го­вом кра­ју. Али се за­то срп­ска пре­ми­јер­ка сре­ла с тим пред­став­ни­ком ЛА­ЖИ­САД-а у ку­ћи ми­ло­гор­ског хо­бот­ни­ча­ра, а не да ни­је има­ла др­жав­ног раз­ло­га за то, већ ни­је тре­ба­ло ни­ка­ко да уче­ству­је у тој фар­си у ко­јој се пљу­је Ру­си­ја, јер је Ср­би­ја не­у­трал­на. Очи­глед­но да срп­ска пре­ми­јер­ка ни­је не­у­трал­на, јер зна се ко је њу шко­ло­вао, дао јој стан од 324 ква­дра­та на Де­ди­њу и ко је њу по­ста­вио за јед­ног од гро­ба­ра Ср­би­је.

Мо­жеш ми­је­ња­ти пред­сјед­ни­ке ЛА­ЖИ­САД-а ко­ли­ко хо­ћеш, али по­ли­ти­ку не­ћеш јер су ти пред­сјед­ни­ци са­мо ма­ри­о­не­те ме­га­ба­на­ка и ме­га­кор­по­ра­ци­ја ко­је не ми­је­ња­ју свој „зло­коб­ни на­ум“, ка­ко фи­ло­зоф­ски ре­че је­дан њи­хов тра­бант, а ми­ло­гор­ски го­спо­дар.

За­то ни­је Трамп ни­шта про­ми­је­нио у ла­жи­сад­ској спољ­ној по­ли­ти­ци, па је пер­ја­ни­ца по­ли­ти­ке ла­жи­са­да Мајк Пенс, про­па­ли кан­ди­дат за ла­жи­сад­ски кон­грес и са­да­шњи пот­пред­сјед­ник ЛА­ЖИ­САД-а, ре­као да Ру­си­ја по­ку­ша­ва да ис­цр­та но­ве ме­ђу­на­род­не гра­ни­це си­лом и да на­сто­ји да де­ста­би­ли­зу­је За­пад­ни Бал­кан. Да­кле, пред­став­ник оног „зло­коб­ног на­у­ма“, ко­ји је ис­цр­тао но­ве гра­ни­це на Бал­ка­ну (ни­је по­зна­то гдје се на­ла­зи тај „За­пад­ни Бал­кан“ – не­ма га у ге­о­гра­фи­ји) бом­ба­ма и срп­ском кр­вљу, оп­ту­жу­је Ру­се, ко­ји ни­су ма­кли из Мо­скве, да ра­де оно што већ де­це­ни­ја­ма ра­ди ЛА­ЖИ­САД!

Ни­је­дан но­ви­нар га не упи­та на тој ми­ло­гор­ској ла­жи-кон­фе­рен­ци­ји за штам­пу гдје су ти ру­ски тен­ко­ви и ави­о­ни да цр­та­ју но­ве гра­ни­це си­лом? Гдје је не­ки ру­ски Бонд­стил на Бал­ка­ну? Рат­но­ху­шкач­ки го­вор мр­жње про­тив Ру­си­је ко­јим се слу­же пред­став­ни­ци ЛА­ЖИ­САД-а је па­то­ло­ги­ја. Ухва­тио их страх од ја­ча­ња Ру­си­је. Па­ни­ка! У том стра­ху ла­жи­сад­ски кон­гре­сме­ни пљу­ју по До­сто­јев­ском и Је­се­њи­ну, по Чај­ков­ском и Ма­ји Пли­сец­ка­ја, Ла­ву Ја­ши­ну? Ка­ко их ни­је сра­мо­та да мр­зе ве­ли­ки ру­ски на­род? Да ли зна­ју да је мр­жња пре­ма би­ло ком на­ро­ду, зло­чин или још го­не Кин­та Кун­ту?

А на све то апла­у­ди­ра им ми­ло­гор­ска вр­ху­шка уз снис­хо­дљи­ве осми­је­хе! Не ври­је­ди да ма­га­ре ла­ки­ра ко­пи­та и апла­у­ди­ра. Не мо­же ни­ко­га пре­ва­ри­ти. И да­ље ња­че! О ја­да, о сра­мо­те ка­кву Цр­на Го­ра ни­је до­жи­вје­ла у исто­ри­ји!

Го­вор мр­жње ла­жи­сад­ских по­ли­ти­ча­ра и кон­гре­сме­на пре­ма Ру­си­ји слу­ти да ће се опет пје­ва­ти „Ли­ли Мар­лен“! Али, не­ће је ви­ше пје­ва­ти ен­гле­ска пје­ва­чи­ца Ен Шел­тон. Пје­ва­ће је да­на­шњи мла­ди Евро­пе, ако пре­жи­ве да мо­гу пје­ва­ти: „Ко ће код фе­ње­ра ста­ја­ти/ са то­бом, Ли­ли Мар­лен?“, док се опет ви­је ру­ска за­ста­ва на Рај­хста­гу.

 

Дра­ган Мра­о­вић

(Аутор је бив­ши ге­не­рал­ни кон­зул СРЈ у Ба­ри­ју)

ИЗВОР: ДАН

———————

11.8.2017. за СРБски ФБРепортер приредила Биљана Диковић

2 replies »