АНАЛИЗЕ И МИШЉЕЊА

Др Митровић и др Петровић: Ово je систем невиђене лажи! Србија има марионетску власт која не признаје окупациjу Космета


Драган Петровић, доктор историјски наука и доктор географских наука и професор Божидар Митровић доктор правних наука о томе…

Зашто је власт у Србији:

1. марионетска власт,
2. обавезна да поднесе оставку,
3. штеточинска и делује против српског народа и Устава Србије, због чега мора одговарати?

Зашто је ово систем невиђене лажи и зашто је ово цивилизација невероватних лажи?

Због чега су Бриселски споразуми НИШТАВНИ?

Извор: Српска прича
25.11.2018.

3 replies »

 1. Народна скупштина Републике Србије, 2009.године, усвојила је Закон о потврђивању Споразума склопљеног између Владе Р.Србије и Владе САД, 07.09.2006.г. о заштити статуса и приступу и коришћењу војне инфраструктуре у Републици Србији, познат под називом СОФА споразум, чиме је скупштина озаконила рушење уставног поретка RСрбије и то, у форми наведеног Закона.
  (испод је копирани текст Закона):

  ZAKON O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I VLADE SJEDINJENIH AMERIČKIH DRŽAVA O ZAŠTITI STATUSA I PRISTUPU I KORIŠĆENJU VOJNE INFRASTRUKTURE U REPUBLICI SRBIJI („Sl. glasnik RS – Međunarodni ugovori“, br. 42/2009)

  Члан 1.
  Потврђује се Споразум између Владе Републике Србије и Владе Сједињених Америчких Држава о заштити статуса и приступу и коришћењу војне инфраструктуре у Републици Србији, који је потписан у Вашингтону, 7. септембра 2006. године, у оригиналу на србском и енглеском језику.

  Члан 2.
  Текст Споразума у оригиналу на србском језику гласи:

  СПОРАЗУМ ИЗМЕЂУ ВЛАДЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ и Владе Сједињених Америчких Држава о заштити статуса и приступу и коришћењу војне инфраструктуре у Републици Србији

  Влада Републике Србије (у даљем тексту: Србија) и Влада Сједињених Америчких Држава (у даљем тексту: Сједињене Државе), у даљем тексту под заједничким називом: Стране, у жељи да закључе споразум о унапређењу сарадње у области одбране између Србије и Сједињених Држава, потврђујући да је ова сарадња заснована на потпуном поштовању суверенитета Страна и Повеље Уједињених нација, имајући у виду жељу Страна да поделе одговорност за подршку оним снагама Сједињених Држава које би могле да бораве у Републици Србији, у складу са овом сарадњом, и имајући у виду потребу за унапређењем заједничке безбедности, доприносом међународном миру и изградњом ближе сарадње, сагласиле су се о следећем:

  Члан 1.
  Дефиниције

  1. Оружане снаге Сједињених Држава – ентитет кога чине припадници оружаних снага, цивилно особље Министарства одбране и сва имовина, опрема и средства Оружаних снага Сједињених Држава који се налазе у Републици Србији.
  2. Особље Сједињених Држава – припадници Оружаних снага Сједињених Држава и цивилно особље Министарства одбране Сједињених Држава који би могли да привремено бораве у Републици Србији у складу са активностима које произилазе из овог споразума.
  3. Партнери Сједињених Држава – компаније и фирме које нису регистроване у Републици Србији и њихови запослени који нису држављани Републике Србије, а који би на основу уговора са Министарством одбране Сједињених Држава могли привремено да бораве у Републици Србији у складу са активностима које произилазе из овог споразума.
  4. Надлежни органи: за Србију: Министарство одбране Србије; за Сједињене Државе: Министарство одбране Сједињених Држава.

  Члан 2.
  Циљеви Споразума

  Србија ће омогућити Сједињеним Државама приступ и коришћење оних објеката, који би могли бити потребни за спровођење Програма међудржавног партнерства и других активности о којима Стране постигну сагласност, укључујући, али не ограничавајући се на превоз, магацине и објекте за обуку.
  Приступ и коришћење ових објеката биће омогућени без накнаде.

  Члан 3.
  Поштовање закона
  Особље Сједињених Држава се обавезује да поштује законе, прописе и обичаје Републике Србије, као и да се не меша у унутрашње ствари Републике Србије.

  Члан 4.
  Улазак, излазак, кретање и возачке дозволе
  1. Особље Сједињених Држава може да улази у и да напушта Републику Србију са личним документима издатим од Сједињених Држава и путним налозима за колективна и појединачна путовања.
  2. У циљу спровођења овог споразума, особље Сједињених Држава има право на слободу кретања у Републици Србији.
  3. Органи Републике Србије ће прихватити као пуноважне, без полагања возачког испита или обавезе плаћања такси, возачке дозволе или уверења за управљање возилима које су особљу Сједињених Држава издали одговарајући органи Сједињених Држава.
  Члан 5. Статус особља Сједињених Држава
  Статус особља Сједињених Држава биће еквивалентан статусу административног и техничког особља Амбасаде Сједињених Држава у складу са Бечком конвенцијом о дипломатским односима од 18. априла 1961. године.
  Члан 6. Ношење оружја и униформе
  Особље Сједињених Држава овлашћено је да носи униформу за време обављања службених дужности у вези са активностима у складу са овим споразумом и да носи оружје док је на дужности уколико је на то овлашћено сопственим наредбама.
  Стране ће сарађивати у предузимању неопходних мера ради пружања безбедности особљу Сједињених Држава и имовини у Републици Србији.

  Члан 7.
  Порези, царине и таксе

  1. Оружане снаге Сједињених Држава и особље Сједињених Држава ослобођено је од плаћања пореза и других сличних дажбина које се примењују у Републици Србији.
  Оружане снаге Сједињених Држава и особље Сједињених Држава могу да увозе, извозе и користе у Републици Србији личну имовину, опрему, залихе, материјале, технологије, спроводе обуку и пружају услуге ради извршавања овог споразума.
  Такав увоз, извоз и коришћење биће изузети од поступака инспекције, дозвола, других ограничења, плаћања царина, пореза и других дажбина које се примењују у Републици Србији.
  2. Пловила и ваздухоплови који су у власништву или којима управљају или служе искључиво за потребе Oружаних снага Сједињених Држава биће ослобођени плаћања аеродромских и лучких такси, такси за паркирање, накнада за лучку пилотажу и услуге лучких реморкера и других сличних такси у објектима који су у власништву и којима управља Република Србија.
  Ваздухоплови који су у власништву или којима управљају или служе искључиво за потребе Oружаних снага Сједињених Држава не подлежу плаћању такси за навигацију, прелет, коришћење терминала или сличних такси када су у Републици Србији.
  Оружане снаге Сједињених Држава платиће одговарајуће накнаде за тражене и пружене услуге у износу не мање повољном од оног који плаћа Војска Србије.
  Ваздухоплови, возила и пловила Сједињених Држава ће бити изузети од поступка инспекције.

  Члан 8.
  Уговори
  1. За потребе спровођења овог споразума и техничких аранжмана Министарство одбране Сједињених Држава може да закључује уговоре који се односе на испоруку материјала, залиха и опреме, као и пружање услуга (укључујући и изградњу) у Републици Србији без ограничења у погледу избора партнера, добављача и лица која обезбеђују робу или пружају услуге.
  Ови уговори се потражују, додељују и реализују у складу са законима и прописима Сједињених Држава. Набавке добара и вршење услуга у Републици Србији од стране или у име Сједињених Држава ради спровођења овог споразума не подлежу опорезивању, плаћању царина и сличних дажбина у Републици Србији.
  2. Партнери Сједињених Држава биће изузети од плаћања пореза или сличних дажбина које се примењују у Републици Србији и могу да увозе, извозе и користе у Републици Србији личну имовину, опрему, залихе, материјале, технологију, спроводе обуку и пружају услуге које се односе на извршење уговора са Сједињеним Државама у складу са овим споразумом.
  Такав увоз, извоз и коришћење биће изузети од поступка одобрења, других ограничења, плаћања царина, пореза и других дажбина у Републици Србији.
  3. Статус возачких дозвола партнера Сједињених Држава биће уподобљен статусу возачких дозвола особља Сједињених Држава, у складу са чланом 4. овог споразума.
  4. Да би се олакшала имплементација овог члана, надлежни орган Сједињених Држава благовремено ће обавестити надлежни орган Србије о називима партнера са којима су закључени уговори, укључујући и датум њиховог истека.

  Члан 9.
  Захтеви за накнаду штете

  1. Осим захтева за накнаду штете који произлазе из уговора, Стране се одричу права да подносе захтеве у вези са штетом, губитком или уништењем имовине друге Стране или услед повреде или смрти особља једне од Страна насталих приликом обављања службених дужности у складу са овим споразумом.
  2. Захтеви трећих лица који се односе на штету или губитак које је проузроковало особље Сједињених Држава решаваће Сједињене Државе у складу са законима и прописима Сједињених Држава.
  3. Захтеви за накнаду штете (осим захтева који произилазе из уговора) који се не реше у складу са ставом 2. овог члана могу се поднети надлежном суду Републике Србије.

  Члан 10.
  Комуналне услуге и комуникације

  1. Оружане снаге и партнери Сједињених Држава могу користити воду, струју и друге јавне комуналне услуге под условима не мање повољним, укључујући цене и дажбине које важе за Војску Србије у сличним околностима, уколико другачије није договорено и њихови трошкови биће једнаки њиховом сразмерном учешћу у коришћењу датих комуналних услуга.
  2. Србија је сагласна са могућношћу потребе да Oружане снаге Сједињених Држава користе радио-фреквенцијски спектар. Оружане снаге Сједињених Држава су овлашћене да управљају сопственим системима за телекомуникацију (на начин на који су телекомуникације дефинисане Уставом Међународне уније за телекомуникације из 1992. године). Овај начин подразумева право на коришћење захтеваних средстава и услуга ради обезбеђења свих услова за управљање телекомуникационим системима и право на коришћење неопходног радио-фреквенцијског спектра у наведену сврху. Надлежни орган Сједињених Држава ће координирати са надлежним органом Србије употребу фреквенција од стране Oружаних снага Сједињених Држава. Оружане снаге Сједињених Држава имају право на бесплатно коришћење радио-фреквенцијског спектра.

  Члан 11.
  Технички аранжмани

  Стране и њихови надлежни органи могу да закључе детаљније техничке аранжмане ради спровођења одредаба овог споразума.

  Члан 12.
  Измене

  Овај споразум може бити измењен уз обострану писану сагласност Страна.

  Члан 13.
  Тумачење

  1. Стране ће консултацијама или уколико је потребно дипломатским путем, решити било који спор у вези са применом или спровођењем овог споразума или техничких аранжмана и неће спорове уступати суду или трећим странама на решавање.
  2. У случају да обе Стране у будућности постану чланице сличних споразума који садрже одредбе које су у супротности са одредбама овог споразума, примењиваће се одредбе овог споразума.

  Члан 14.
  Ступање на снагу, трајање и престанак

  Овај споразум ће се привремено примењивати од датума потписивања и ступиће на снагу даном пријема обавештења којим Србија дипломатским каналима обавештава Сједињене Државе да је у складу са својим националним законодавством спровела поступак који је неопходан за ступање на снагу Споразума.
  Овај споразум се закључује на почетни период од годину дана.
  Након истека наведеног периода, овај споразум ће наставити да се примењује, осим ако га Стране не откажу дипломатским путем, у року од 180 дана од пријема писаног обавештења о намери отказивања.
  Потврђујући ово, доле потписани са овлашћењима својих влада потписали су овај споразум.

  Потписано у Вашингтону, 7. септембра 2006. године, у два истоветна примерка на србском и енглеском језику, при чему су оба текста подједнако аутентична.

  За Владу Републике Србије председник Републике Србије Борис Тадић, с. р. државни,
  За Владу Сједињених Америчких Држава секретар Condoleeza Rice, с. р.

  Наведеним Законом, Oружаним снагама САД, особљу који су припадници Оружаних снага САД, партнерима САД које чине компаније и фирме које нису регистроване у Србији и њихови запослени, који нису држављани Р.Србије а који би на основу уговора са Министарством одбране САД, могли привремено да бораве у Р Србији у складу са активностима које произилазе из овог споразума, дају се већа права, него што по Уставу Србије имају припадници војске Србије, припадници српског народа и сви грађани РСрбије.

  Наведеним Законом :

  1.Дат је пун дипломатски имунитет припадницима Оружаних снага САД, цивилном особљу Министарства одбране САД, „партнерима“ САД – њиховом особљу (који нису држављани Р.Србије) компанија и фирми, које нису регистроване у Републици Србији а који би на основу уговора са Министарством одбране САД, могли привремено да бораве у Републици Србији у складу са активностима које произилазе из овог споразума;

  2. Србским државним органима забрањује се било какво ограничење-забрана, инспекција, царина или контрола „средстава и технологија“, које наведене америчке оружане снаге, војно и цивилно особље Министарства одбране и њихових партнера, имају право да унесу у Србију, ваздушним, речним или копненим путем, ваздухопловима, возилима и пловилима САД;
  Забрањује се Р.Србији и грађанима Р.Србије да туже припаднике Оружаних снага САД , припаднике цивилног особља Министарства одбране САД и особље њихових „партнера“, за било које кривично и прекршајно дело, укључујући најтежа, попут убистава, силовања и слично, што је страшно и недопустиво за наш државни суверенитет, колективну и личну безбедност у властитој земљи, јер наша полиција и наши државни органи неће смети да их кривично саслушају, гоне или ухапсе по службеној дужности, односно, никада неће ни доћи до судског поступка пред нашим судовима и нашим државним органима, јер се не дозвољава никаква контрола над њима;
  Такође, „партнери“ имају право да роваре по Србији без пасоша, и да користе властите возачке дозволе и друга локална документа из матичних земаља , којима се може сакрити прави идентитет особља , односно, која могу бити фалсификат;

  3.Дозвољено је да користе наше касарне, магацине, полигоне, војна возила, ваздухопловне летелице, речна возила, по њиховој потреби и без икакве накнаде и да роваре по Србији;
  Омогућено им је, да могу да увозе и извозе из Р.Србије сва могућа средства , опрему, укључујући и борбена средства и технологије (попут наоружања, муниције, бојних отрова и оружја за масовно уништење) иако то све није наведено у споразумау, али се подразумева, јер Споразумом нису наведена никаква ограничења на увоз и извоз борбених средстава и технологије);

  4.Оружаним снагама САД, особљу Министарства одбране и особљу њихових партнера по уговору, дају се одрешене руке, да по Србији граде властите објекте, и у ту сврху доводе „иностране партнере“, који се такође стављају изнад свих српских закона, и тек евентуално подлежу законима САД, што значи, да је могуће да доведу, да по Србији роваре у форми „војних партнера“ САД, хрватске, албанске, бошњачке, немачке, итд….. фирме и да још буду стављене „изнад српских закона“;

  5.Србска страна је пристала да се одрекне свих права на накнаду у вези са штетом, губитком или уништењем имовине од друге америчке стране, као и услед повреде или смрти особља, насталих приликом обављања службених дужности у складу са овим споразумом;

  6. Нигде се не наводи, које су то тачно „службене дужности“ америчког војног особља и њихових партнера, које треба да се спроводи у држави Србији;

  7.Србском законодавству се одузима надлежност над домаћим и страним становништвом на властитој територији, уз образложење, да је за евентуалну накнаду за материјалне или људске губитке, и могуће захтеве трећих лица за накнаду, искључиво надлежно законодавство САД;

  8.Србија се обавезала да америчким војним снагама, њиховом цивилном и војном особљу, особљу њихових партнера по уговору, бесплатно уступи и државне радио фреквенције. На овај начин, наша држава не само да уступа бесплатно државне радио фреквенције, већ тим чињењем, омогућава им, да неометано пришлушкују, и када нађу за сходно, онеспособе наше комуникације, својом супериорнијом технологијом!

  9.Оно што је веома опасно и недопустиво за државу Србију, јесте чл. 13, тачка 2. наведеног Споразума, која каже да у случају да обе Стране у будућности постану чланице сличних споразума који садрже одредбе које су у супротности са одредбама овог споразума, примењивати ће се одредбе овог споразума.
  На основу свега наведеног, копирани Закон и Споразум Влада САД и Р. Србије,од 7.09.2006.г. би требали бити, под хитно, поништени-стављени ван снаге а против одговорних, покренута правна и кривична одговорност, јер немогуће је, било што даље предузимати, док су они на снази!

  Свиђа ми се

 2. МА ПОЗВАТИ СВЕ СРБСКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ПОКРЕТЕ КОЈИ СУ СРБСКИ НАЦИОНАЛИСТИ ДА СЕ ПОЗИВАЈУ НА БЕРАНСКУ ДЕКЛАРАЦИЈУ СВЕ ЈЕ РЕШЕНО У БЕРАНЕ 2012 ПОЗДРАВ ВАСКОЛИКОМ СРБСТВУ ЖИВЕЛО УЈЕДИЊЕЊО СРБСТВО У СЛОБОДНОЈ СРБИЈИ СССС

  Свиђа ми се