АКТУЕЛНО

Једино Србија није решила кредите у швајцарцима


Не­дав­на пре­су­да европ­ског су­да у Стра­збу­ру у ко­рист др­жа­ве Ма­ђар­ске, а про­тив удру­же­ња ба­на­ка Ма­ђар­ске у ве­зи са за др­жав­ном кон­вер­зи­јом швај­цар­ских фра­на­ка у ма­ђар­ске фо­рин­те при­хва­ће­на је од ма­ђар­ских гра­ђа­на за­ду­же­них у швај­цар­ским фран­ци­ма са ве­ли­ким оду­ше­вље­њем као ко­нач­на пре­су­да у ко­рист гра­ђа­на.

По­што је Ма­ђар­ска пр­ва по­ву­кла ова­кав хра­бар по­тез у ко­рист сво­јих гра­ђа­на, пре­су­да је иза­зва­ла ве­ли­ки од­јек у де­се­так европ­ских зе­ма­ља ко­је су слич­но ура­ди­ле као Ма­ђар­ска, а ко­је иш­че­ку­ју исту пре­су­ду у Стра­збу­ру. 

Је­ди­не две зе­мље ко­је ско­ро да се ни­су освр­ну­ле на ову пре­су­ду је­су Ср­би­ја и БиХ (Ре­пу­бли­ка Срп­ска), чи­је на­ци­о­нал­не бан­ке у пот­пу­но­сти по­др­жа­ва­ју соп­стве­не ко­мер­ци­јал­не бан­ке ко­је и да­ље на­пла­ћу­ју ове кре­ди­те у швај­цар­ским фран­ци­ма, ка­ко у нов­цу та­ко и у за­пле­ни не­крет­ни­на ку­пље­них швај­цар­ци­ма.

Ин­те­ре­сант­на је сво­је­вре­ме­на из­ја­ва бив­шег гу­вер­не­ра На­род­не бан­ке Ср­би­је го­спо­ди­на Је­ла­ши­ћа, ко­ји је у ме­ђу­вре­ме­ну по­стао ди­рек­тор Рај­фај­зен бан­ке у Ма­ђар­ској, да ће због ове ме­ре ма­ђар­ске вла­де њи­хо­ве бан­ке до­жи­ве­ти не­на­док­на­ди­ве гу­бит­ке. То се по­ка­за­ло као пот­пу­но не­тач­но, јер су и у из­ме­ње­ним усло­ви­ма ма­ђар­ске бан­ке ис­ка­за­ле од­лич­но по­сло­ва­ње. 

Ана­лог­но ово­ме, бри­га удру­же­ња стра­них ба­на­ка у Ср­би­ји да би се кон­вер­зи­ја швај­ца­ра­ца у евре у Ср­би­ји по­ка­за­ла као коб­на за бан­ке го­во­ри да је ова стреп­ња пот­пу­но нео­сно­ва­на.

Та­ко­ђе, то би тре­ба­ло да бу­де сиг­нал На­род­ној бан­ци Ср­би­је да за­шти­ти гра­ђа­не Ср­би­је ко­је су бан­ке сво­је­вре­ме­но на­го­ва­ра­ле да узму кре­ди­те у швај­цар­ским фран­ци­ма, као ис­пла­ти­ви­је не­го кре­ди­ти у еври­ма.

Симп­то­ма­тич­но је да се и удру­же­ња ште­ди­ша ско­ро ни­су огла­си­ла по­во­дом ове ка­пи­тал­не од­лу­ке су­да у Стра­збу­ру у ко­рист гра­ђа­на ко­ји су се на­шли у ве­ли­ким ду­го­ви­ма због енорм­ног по­ве­ћа­ња кур­са швај­цар­ског фран­ка у од­но­су на све оста­ле свет­ске ва­лу­те.

Бо­бан Ђу­рић, Бе­о­град

ИЗВОР: ПОЛИТИКА

***

ПРОЧИТАЈТЕ ЈОШ:

*Банке изгубиле у Стразбуру: “Финансијске институције морале бити свесне потенцијално неправичних одредби уговора”

*Биљана Диковић: Кредити код страних банака или Како преживети сутра, или до сутра…

*Агонија без краја – Кредити и дугови – Свака седма особа задужена (видео)

————-

14.2.2019. за СРБски ФБРепортер приредила Биљана Диковић