Категорија: Бранко Станић: ХОДОЧАСНИК

Бранко Станић: ХОДОЧАСНИК (ШЕСТИ ДЕО)


  ХО­ДО­ЧА­СНИК (ШЕСТИ ДЕО) Фељтон: НА ПРАГУ ИСТОРИЈЕ (20) Пише: Бранко Станић  Ве­че је би­ло за сло­бод­не ак­тив­но­сти, а ко је же­лео мо­гао је ужи­ва­ти у тур­ској но­ћи. Ја ода­брах ово дру­го, […]

Бранко Станић: ХОДОЧАСНИК (ПЕТИ ДЕО)


   ХО­ДО­ЧА­СНИК (ПЕТИ ДЕО) Фељтон: НА ПРАГУ ИСТОРИЈЕ (19) Пише: Бранко Станић  У Ка­па­до­ки­ји је ро­ђен, као син бо­га­тих ро­ди­те­ља, је­дан од нај­слав­ни­јих све­та­ца хри­шћан­ства, Све­ти Ђор­ђе. Ко­ји је то­ли­ко сла­ван да […]